Specific Guidelines in Lithuanian

SPECIALIOSIOS GAIRĖS MOKYTOJAMS, DIRBANTIEMS SU MOKYMOSI SUTRIKIMŲ TURINČIAIS SUAUGUSIAIS

1)   Norėdami įtraukti mokymosi sutrikimų turinčius asmenis ir pritaikyti jiems savo kursą:

 1. Įvertinkite pagrindines sąlygas, reikalingas jūsų siūlomiems kursams:
 • Kokią mokymosi sutrikimų turinčių žmonių grupę norite pasiekti?
 • Kokius kriterijus turi atitikti besimokantieji? (pvz., ar mokymosi sutrikimą turintys besimokantieji turi gebėti skaityti / rašyti pasitelkę techninę pagalbą, ar jis / ji turi turėti programai reikalingų darbo įgūdžių? Ar galite pritaikyti savo kursus žmonėms, turintiems sunkią ar kompleksinę negalią?).

Fizinis pajėgumas – kognityviniai gebėjimai – komunikaciniai įgūdžiai – socialiniai įgūdžiai.

Darbo / mokymosi įgūdžiai (pvz., skaitymas ar smulkioji motorika).

Techninės pagalbos poreikis – pagalba – vertėjas – mokymosi bendradarbiaujant sistema.

 • Mokymosi vieta – ar vieta ir priemonės prieinamos visiems?

Durys ir slenksčiai, liftas, tualetas, įranga, pagalba prieš ir po pamokų.

 • Skelbimas ir registracija – ar sistemos prieinamos visiems?

Informacija tinkamose vietose, kur ir kaip kreiptis? Lengvai skaitomi tekstai ar vaizdinė medžiaga? Galimybė gauti pagalbą / konsultaciją registracijos metu?

 1. Išnagrinėkite kursų, kurie bus prieinami visiems, turinį ir tikslus:
 • Kokie bendrieji kursai gali tenkinti mokymosi sutrikimų turinčių asmenų norus ir galėtų būti pritaikyti nepakenkiant kitų mokymuisi? Ar reikia specialaus vertinimo?
 • Ar reikia keisti kurso tikslus, ar mokymosi sutrikimus turinčių besimokančiųjų pasiekimams bus taikomi kitokie reikalavimai?
  Ar besimokančiojo teisės bus apribotos atsižvelgiant į pasiekimus, jeigu jie turėtų būti mažesni nei reikalaujama iš kitų?
 • Ar turinys aktualus mokymosi sutrikimų turintiems studentams?

Kokie bendrieji kursai gali tenkinti mokymosi sutrikimų turinčių asmenų norus ir galėtų būti pritaikyti nepakenkiant kitų mokymuisi?

Kokie kursai bus skirti specialiai mokymosi sutrikimų turintiems žmonėms ir kodėl?

Ar neįgaliesiems mokymosi tikslai arba turinys bus kitokie?

Įvairiapusis turinio pritaikymas? Įvairiapusis fizinės aplinkos ar mokymo metodų pritaikymas?

Didelis paramos poreikis?

Turėkite omenyje, kad integraciniai kursai didelę negalią turintiems žmonėms kartais gali būti sėkmingesni, kai vyksta toje pačioje vietoje kaip ir kitiems studentams, ir kai dalinamasi bendra socializacijos erdve, nepaisant to, kad mokymosi procesas vyksta specialiai pritaikytoje vietoje. Be to, pažintys su kitais studentais gali sustiprinti neįgaliųjų integraciją į plačiąją visuomenę.

 1. Siekdami išsiaiškinti, ar reikia keisti kursą norint įtraukti mokymosi sutrikimų turinčius žmones:
 • klauskite: neįgaliųjų organizacijų, neįgaliųjų teises ginančių grupių, pačių neįgaliųjų.

Mokytojų / profesionalų/ socialinių paslaugų teikėjų.

Patyrusių administratorių.

 • Siekdami sužinoti mokymosi sutrikimų turinčių suaugusiųjų poreikius ir norus, klauskite:

Neįgaliųjų teises ginančių grupių.

Mokymosi sutrikimų turinčių žmonių, esančių globojamose darbo grupėse, dienos centruose ar gaunančių paslaugas namuose.

Neįgaliųjų organizacijų.

Profesionalų / socialinių paslaugų teikėjų.

Patyrusių administratorių. 

2) Nusprendę vieną ar kelis kursus padaryti prieinamus visiems, turite tiksliai apibrėžti:

 • Kurso tikslus ir uždavinius

Kokie tikslai bus pritaikyti arba pakeisti; įgūdžiai – socialinė nauda – asmenybės augimas – įgalinimas.

 • Turinį ir programas

Kaip turinys ir programa bus pritaikyti mokymosi sutrikimų turinčių žmonių poreikiams?

 • Mokymo metodus, priemones, trukmę

Šviesos / garsinė aplinka?

Mokymosi priemonės – lengvai skaitomi tekstai – vaizdinis pristatymas – didesnis šriftas – popieriaus spalva – vaizdo / lytėjimo priemonės – kt.?

Pamokos trukmė, pertraukų dažnumas?

 • Pagalbą

Vertėjas / mokymosi bendradarbiaujant mentorius / mokytojo padėjėjas/ asmeninis asistentas?

Pagalba prieš ir po pamokų?

Susitikimai su mokytoju/ konsultantu?

Alternatyvus vertinimas.

 • Diplomą ir teises

Ar, atsižvelgiant į pasiekimus, vertinamus įprastose rezultatų ribose, mokymosi sutrikimų turintis besimokantysis gaus tokį patį diplomą / turės tokias pačias teises kaip ir kiti besimokantieji?

Ar, atsižvelgiant į pasiekimus, mokymosi sutrikimų turinčio besimokančiojo teisės bus apribotos, ar jis gaus specialų diplomą?
Ar mokymasis padės jam (jai) gauti darbą?

Kitos mokymosi sutrikimų turinčio besimokančiojo rezultatų sąlygos?

3) Kai studentai jau užsiregistravo ir jūs sužinojote, kad bus mokymosi sutrikimų turinčių žmonių:

 • Surinkite informaciją apie studentą– rinkite tik su mokymusi susijusią informaciją. Ką turite žinoti?

Bendravimo įgūdžiai – metodai – techninė pagalba – alternatyvūs ar patobulinti komunikacijos būdai?

Socialiniai veiksniai – įgūdžiai ir kliūtys?

Interesai – pomėgiai – ankstesnė patirtis – ypatingi norai?

Judumo / fiziniai iššūkiai – suvokimas / mokymosi įgūdžiai?

 • Kokių rezultatų siekia kiekvienas besimokantysis? Ar yra laisvės individualizavimui?

Individualūs tikslai ir pasirinkimo galimybės.

 • Praktinis kurso pritaikymas

Įskaitant mokymosi priemonių ir bendravimo formas, pertraukas, pamokų trukmę, grupės dydį, pagalbos poreikį ir kt.

Mokymo metodai turi būti susiję su tikslu, dalyviais, mokytoju ir bendra struktūra.

 • Paruoškite studentus – tinkama ir aktuali informacija prieš kursus.

Kiekvienam mokymosi sutrikimų turinčiam mokiniui informacija pateikiama labiausiai jam (jai) tinkama forma, pvz., per interviu, susitikimo prieš kursą metu, vaizdiniu pristatymu, kt.?

Informacija kitiems to paties kurso studentams?

Informacija mokymo institucijos personalui?

    4) Kurso metu

 • Pirmasis susitikimas –mokymosi sutrikimų turintys besimokantieji yra tokie pat kaip ir kiti studentai ir su jais turi būti elgiamasi atitinkamai.

Bus gerokai lengviau sukurti draugišką atmosferą ir susikoncentruoti į kurso turinį, jeigu būsite gerai pasiruošę ir iš anksto atlikę būtinus pakeitimus.

 • Pasiruošimas pamokoms – kurso eigoje jums gali tekti kai ką keisti.

Pritaikymo poreikis? – Kaip žinote, ar besimokančiojo pasiekimai eina teisinga kryptimi?

Gali prireikti reguliariai peržiūrėti daromą pažangą, mokymo metodus ir priemones.

Gali būti svarbu numatyti laiko pasirinkimams, pasitikėjimo savimi stiprinimui, įgalinimui ar reguliarioms papildomoms pertraukoms.

5) Vertinimas

 • Vertinimas atsižvelgiant į kurso tikslus – kas parodys mokymosi sutrikimų turinčių besimokančiųjų pažangą?

Pastabos kurso metu ar pabaigoje?

Rezultatai atsižvelgiant į dalyvius ir numatytus tikslus?

Nuotaika, įsisavinimas, laimė ir kt.?

 • Vertinimas atsižvelgiant į besimokančiųjų lūkesčius.

Kaip besimokantysis gali įvertinti kursą, jeigu jis (ji) negali naudotis tais pačiais metodais kaip kiti?  Tekstai – nuotraukos – piešiniai – pagalba tokiomis priemonėmis kaip „kalbėjimo kilimėliai“, spausdinta medžiaga ir lipdukai, bendravimui skirtos planšetės?

I priedėlis 

Informacija apie besimokantįjį

Klauskite tik apie tai, kas susiję su kursu. Neturėtumėte klausinėti apie dalykus, kurių jums nereikia žinoti. Išsiaiškinkite studento kvalifikaciją, gebėjimus ir būtinus padaryti pakeitimus. Šis trumpas sąrašas padės suprasti, ką reikia žinoti ir ko klausti.

Komunikacija – išraiška ir supratimas.

Šnekamosios kalbos supratimas ir vartojimas – skaitymas – ženklai – signalai.

Išraiška – kalba? – kiek / kaip aiškiai – rašo?

Kitokia išraiška – gestikuliacija, veido išraiškos, garsai, simboliai, ženklai – kaip lengvai suprantami?

Išraiška / reakcija streso būsenoje– neviltyje?

Kokiose situacijose – kas sukelia – kaip numatyti – kaip užkirsti tam kelią?

Kas gali nutikti – kaip į tai reaguoti?

Kitos reakcijos / išraiškos, į kurias reiktų atkreipti dėmesį.

Garsai – aukštas tonas / kt.?

Vizualiniai dirgikliai – judesiai / spalvos / šviesa / kt.?

Lytėjimas – kalba – mokytojo ar kito besimokančiojo priėjimas ir gestikuliacija.

Socialiniai veiksniai – gebėjimas būti grupėje.

Aktyvumo lygis – koncentracija – dėmesys.

Manijos, elgsenos modeliai, nesaugumo jausmo išraiškos?

Interesai – pomėgiai – tai, kas teikia malonumą, ramina, suteikia saugumo jausmą.

Tik tai, kas svarbu kurso turiniui.

Supratimas – regėjimas – klausa – kt.?

Sveikatos būklė – epilepsija – problemos su širdimi ar kiti sveikatos sutrikimai, apie kuriuos reikia žinoti.

Fizinė negalia, prie kurios reikia prisitaikyti – motorika.

Ankstesnė patirtis, susijusi su kurso turiniu.

Besimokančiojo, jo atstovo ar šeimos narių norai ir lūkesčiai.

Mokytojo ir besimokančiojo atstovo bendradarbiavimas – kurso tikslai, mokymasis, vertinimas.

Kiti kursui svarbūs veiksniai –

Kaip paruošti studentą? – „Social story“ metodas? Laiškas su lengvai perskaitomu tekstu? Nuotraukos? – Susitikimas namuose ar mokykloje prieš prasidedant kursui?

Kaip sutikti studentą mokymo institucijoje? – Reikia vaizdinės sistemos / veiklos struktūros/ vertėjo? – Kaip užtikrinti, kad jis (ji) žinotų, ką reikia daryti, kokia bus paskesnė veikla ir kaip baigsis pamoka.

II priedėlis. Pagrindinės sąlygos ir kliūtys

Pripažinta

Besimokančiojo, dalyvavusio bendrajame ugdyme ir diplominėse studijose.
Projektų lyderių, dirbančių neįgaliųjų mokymo srityje suaugusiųjų švietimo centruose.
Specialiųjų diplominių studijų lyderių.

Mokymasis bendradarbiaujant – projekto vadovai ir besimokantysis kaip svarbiausią dalyką, įgalinantį neįgalų studentą studijuoti kartu su sveikaisiais, įvardina mokymąsi bendradarbiaujant. Mokymosi kolega padeda neįgaliajam suprasti turinį, atlikti namų darbų užduotis ir įgyvendinti projektus. Be to, jis padeda įsitraukti į socialines veiklas ir geriau integruotis į studentų bendruomenę.

Mokytojo požiūris – be galo svarbu priimti ir gerbti negalią turintį studentą. Neretai tai yra svarbiau nei tinkamas turinio pritaikymas.

Turinio pateikimo pritaikymas – buvo labai teigiamai įvertintas ir sveikų besimokančiųjų; be to, kai kurie mokytojai pastebėjo, kad taip mokymasis vyko geriau, o turinys nenukentėjo.

Pristatymas ir pateikimas – visuomenei, mokytojams ir besimokantiesiems svarbu sumažinti nesaugumo jausmą.

Koks neįgalaus(-ių) studento (-ų) mokymosi su sveikaisiais tikslas? – Koks neįgalaus(-ių) studento (-ų) mokymosi specialiuose kursuose, bet toje pačioje institucijoje kaip sveikieji, tikslas?

Ko galima tikėtis iš visuomenės, mokytojų, konsultantų, besimokančiųjų, administracijos darbuotojų –iš neįgalių besimokančiųjų?

Kokie neįgalaus besimokančiojo mokymosi, socialiniai ir komunikaciniai poreikiai gali būti patenkinti?

Laikas – einant laikui ir įgydami daugiau patirties,  mokytojai ir besimokantieji tampa labiau atsipalaidavę ir draugiškesni.

Paskirstymas – net dalyvaudami specialiuose, tik neįgaliesiems skirtuose, kursuose, organizuojamuose suaugusiųjų švietimo centruose, neįgalūs studentai įtraukiami į bendrą socialinę aplinką kartu su sveikaisiais. Tokiu būdu stiprėja jų įtrauktis ir į plačiąją visuomenę, nes didėja pažįstamų ratas, kurie pasisveikins ir užkalbins kitose socialinėse aplinkose. 

SPECIALIOSIOS GAIRĖS MOKYTOJAMS DIRBANT SU REGĖJIMO SUTRIKIMŲ TURINČIAIS SUAUGUSIAIS

Gairės mokytojams

Klasės, kuriose yra vienas ar daugiau regėjimo sutrikimą turinčių studentų

Sąvokos:

Besimokantysis: studentas, dalyvaujantis neformaliajame švietime
Regėjimo sutrikimas: aklumas ar blogas regėjimas

Žemiau pateikti patarimai yra gairės, kaip užtikrinti integracinį mokymą asmenims, turintiems regėjimo sutrikimų. Didžiausias dėmesys skiriamas geresnio pagrindo neformalaus suaugusiųjų švietimo teikėjams kūrimui, kad jie sąmoningai, kūrybiškai ir atlikę smulkius pataisymus galėtų įtraukti regėjimo sutrikimų turinčius žmones į daugelį savo kursų.

Šių gairių tikslinė grupė yra mokytojai, neturintys specialaus pasirengimo mokyti regėjimo sutrikimų turinčius asmenis. Tai – pirmosios pagalbos rinkinys ir įkvėpimo šaltinis.

10 PATARIMŲ

1.

Regėjimo sutrikimą turintis asmuo visų pirmiausiai yra žmogus ir turėtų būti traktuojamas kaip visi kiti. Nuo šiol regėjimo sutrikimą turintis besimokantysis bus vadinamas tik „besimokančiuoju“!

2.

Regėjimo sutrikimai būna skirtingi. Prieš prasidedant kursui arba kaip galima anksčiau turite išsiaiškinti besimokančiojo situaciją ir jo poreikius. Skirkite laiko pokalbiui ir nedvejodami užduokite klausimus.

3.

Norėdamas sustiprinti besimokančiojo pasitikėjimą savimi mokytojas turėtų suteikti jam informaciją apie fizines vietos sąlygas: įėjimą, laiptus aukštyn ir žemyn, interjerą, duris, tualetus, tam tikras priemones (pvz., specialią šviesą).

4.

Geras pristatymas svarbu kiekviename mokymo procese, bet ypač tada, kai klasėje yra žmogus, turintis regėjimo negalią.

Besimokantysis atpažins balsus ir žinos, kurioje klasės vietoje yra kiti besimokantieji.

Užuot kėlę rankas, visi besimokantieji turėtų pasakyti savo vardą prieš ką nors sakydami.

5.

Galite naudoti vaizdinę medžiagą, bet nepamirškite kuo tiksliau papasakoti, kas joje vaizduojama.

Galite kurti savo pristatymus pagal tarptautinius standartus, kad besimokantysis galėtų naudotis, pvz., balso perdavimo įrankiais.

6.

Esant galimybei, iš anksto nusiųskite besimokančiajam kitos pamokos medžiagą. Paklauskite, kokia forma jam (jai) tinkamiausia.

7.

Per pamokas, kai atliekami fiziniai pratimai, svarbu žodžiu duoti aiškius nurodymus: „į kairę“ / „į dešinę“, „aukštyn“ / „žemyn“, o ne „ten“ / „čia“. Kai kuriais atvejais gali prireikti individualios pagalbos.

8.

Dėl praktinių dalykų, pvz., šuns vedlio, visada turėtumėte pasitarti su besimokančiuoju.

9.

Turėtumėte sužinoti bent pagrindinius dalykus apie neįgaliesiems skirtą techniką. Nuorodas rasite žemiau pateiktame sąraše.

10.

Nekeiskite savo kalbos! Jūs ir toliau galite naudoti tokias frazes, kaip „iki pasimatymo“ ar „pažiūrėkite“. Niekada nekalbėkite trečiuoju asmeniu.

dof