Translation into Estonian – GENERAL GUIDELINES

 Kaasava täiskasvanuhariduse korraldamine – üldised juhtnööridsamm- sammu haaval

GENERAL GUIDELINES 1.

1.     Mida teha kui soovid oma kursused muuta sobivaks puudega õppijale:

Tee kindlaks, kas Sinu korraldatav kursus on puudega õppijale ligipääsetav kursuse kohta antava info ja kursuse toimumiskoha osas. Kui vajad abi, võta ühendust puuetega inimeste organisatsioonidega. 


 

Kontrolli üle Sinu poolt korraldatava kursuse põhilised tingimused:

·      Millise puuetega inimeste grupini soovid jõuda?

·      Millistele kriteeriumitele peab õppija vastama? (nt. kas puudega õppija peab olema võimeline õppima sama kiiresti kui kõik teised; oletades, et kohandused on vajalikud, kas õppija peab olema võimeline kasutama pakutavaid tehnilisi abivahendeid; kas programmi läbiviimise jaoks on vaja mingeid eelnevaid oskusi?).

Füüsiline võimekus – Meeleline võimekus – Suhtlemisoskused – Sotsiaalsed oskused

Iseseisva töö/õppimise oskused (nt. lugemine ja peenmotoorika)

Vajadus tehniliste abivahendite järele – abistaja – tõlge – tugiisikuga õppimine

·      Kas kursusega liitumisel on vajalik läbi viia vastav hindamine?

Õppimispaik – kas hoone ja ruumid on ligipääsetavavad kõigile kasutajatele?

· Uksed ja lävepakud, lift, tualett, varustus.

 Kursuse kohta info levitamine ja kursusele registreerimine – kas kasutatavad meetodid on ligipääsetavad kõigile kasutajatele?

· Informatsioon asjakohastes paikades, kus ja kuidas koolitusel osalemist taotleda.

Vaata iga kõigile õppijatele mõeldud kursuse sisu ja eesmärk üle:

·      Kas võib olla vajalik õppetöö eesmärk üle vaadata, või peaks puudega õppijate jaoks kehtestama mingid teised tulemused ning eesmärgid?
Kas puudega õppijale kehtivad samad õigused mis teistele õppijatele, kui tema suhted kehtestatav saavutustase on sama mis teistel õppijatel?
Kas õppija suhted rakendadakse mingeid õiguste piiranguid, kui õppijalt nõutakse saavutuste osas vähem kui teistelt õppijatelt?

·      Kas kursuse sisu on kõigi õppijate jaoks asjakohane?

Millised kursused võiksid vastata sihgrupi vajadustele ning olla kohandatud, ilma et see mõjutaks teisi õppijaid?

Millised kursused võiksid olla ainult puuetega inimestele ning miks?

Sihtgrupile sobivad eesmärgid ja sisu?

Sisulise poole kohandamine?

Õpikeskkonna või õpetamise metoodikate kohandamine?

Ajamahukus ning abivajadus?

Pea meeles, et sageli on sügava puudega inimestele kaasava õppe võimaldamise lihtsam samades ruumides koos teiste õppijatega, tekitades ühtse sotsiaalse keskkonna, isegi kui õppetöö toimub kohandatud keskkonnas. 

·      Saamaks aru, kas kursust tuleb puuetega inimeste kaasamise eesmärgil muuta, tuleks nõu küsida:

Puuetega inimeste organisatsioonidelt, puuetega inimeste õiguste eest seisvatelt rühmitustelt või fookusgruppidelt

Õpetajatelt/spetsialistidelt/sotsiaalteenuse osutajatelt

Kogenud praktikutelt

GENERAL GUIDELINES 2.

2.     Mida teha, kui oled otsustanud, et kavandatav kursus viiakse läbi kõigile ligipääsetaval moel:

Ole kursuse sihtgruppe sõnastades ajakava, sisu ja eesmärkide osas väga konkreetne. 

Kursuse eesmärgid ja saavutustase. 

Milliseid eesmärke tuleks kohandada või muuta, oskused – sotsiaalsed saavutused – isiklik areng – jõustamine

·      Sisu ja ajakava

Kas puuetega õppijate vajadustest lähtuvalt tuleks sisu ja ajakava muuta?

·      Õpetamismeetodid, materjalid ja õppe kestvus.

Valguse / helikeskkond?

Õppematerjalid– lihtsas keeles tekst – suurem kiri– paberi värv – visuaalne / taktiilne materjal – muu?

Õppetunni pikkus, vaheaegade sagedus?

·      Tugi

Tõlkimine / teise õppija tugi / õpiabi / isiklik abistaja?

Kokkusaamine õpetajaga / õpinõustajaga?

Alternatiivne hindamine.

 

 

GENERAL GUIDELINES 3.

3.     Mida teha kui õppijad on juba registeeritud ja Sa tead, et nende hulgas on puudega õppijaid:

Kogu puuetega õpilaste kohta järgmist asjakohast informatsiooni: suhtlemisoskused, liikumisvõime ja eelnev kogemus. Seejärel kohanda kursus vastavalt saadud infole ümber, pakkudes sobivaid õppematerjale, kohandades kursuse pikkust ja vaheaegade sagedust, samuti pakkudes abistaja tuge, kui see on vajalik. Valmista puudega õppija, vajadusel ka kõik õppijad ette, pakkudes neile vajalikku eelinfot.

Kogu õppijalt infot – Hangi vaid seda infot, mida on antud õppetöö jaoks vaja. Mida peaksid teadma?

Kommunikatsioonioskused  – meetodid – tehnilised abivahendid

Sotsiaalsed asjaolud– oskused ja takistused

Huvid – eriti hästi sobivad tegevused – varasem kogemus – erisoovid

Liikumisega/füüsilise võimekusega seotud väljakutsed  – Vastuvõtuvõime / õpiharjumus

·      Kursuse praktiline kohandamine

Õppematerjalide formaat ja info vahendamine, vaheajad, iga õppetunni pikkus, rühma suurus, vajadus abistaja/õpiabi järele jne.

Õppemeetodid peavad olema asjakohased, vaadeldes saavutatavat eesmärki, osalejaid, õpetajat ning kogu olukorda tervikuna.

·      Valmista õppijad ette –  vajalik ja asjakohane info enne kursuse algust

Kas igale puudega õppijale pakutav info on talle ligipääsetav – nt. intervjuu,  kohtumineenne kursuse algust, visuaalne materjal, muu?

Sama kursuse teistele õppijatele antav info?

Õppetöö toimumispaiga töötajatele antav info?

GENERAL GUIDELINES 4.

4.      Kursuse jooksul:

Esimene kohtumine: Puudega õppijad on eelkõige õppijad nagu iga teine. Tähtis on sõbralik vastuvõtt ning keskendumine kursuse sisule. Seda on palju lihtsam teha, kui oled hästi ettevalmistatud ning juba kõik vajalikud kohandused teinud. Tee ettevalmistusi enne igat tundi, kuna kursuse edenedes võib tekkida vajadus muudatuste järele. 

Esimene kohtumine – Puudega õppijad on eelkõige õppijad nagu iga teine ning seetõttu tuleb neid kohelda teistega võrdselt.

Sõbralik vastuvõtt ning põhjalik keskendumine kursuse sisule on märksa lihtsam, kui oled hästi ettevalmistatud ning juba kõik vajalikud kohandused teinud.

·      Loengute ettevalmistamine – kursuse edenedes võib tekkida vajadus muudatuste järele. 

Kohandamise vajadus? – Kuidas aru saada, kas õppija saavutused liiguvad õiges suunas?

Tähtsaks võib osutada koolituse paindlik kujundamine, et olla valmis muudatusteks (nt lisavaheaegade sissetoomiseks),  õppijate enesehinnangu tõusu toetaminetada.

GENERAL GUIDELINES 5.

5.     Hindamine:

Kursuse eesmärgist lähtuv hindamine.

Õppijate ootustest lähtuv hindamine.

 Kursuse eesmärgist lähtuv hindamine.

Milles seisneb puudega õppijate õppeprotsessi edukus?

Kursuse jooksul või selle lõpus tehtud tähelepanekud?

Kavandatud eesmärkide ja õppijate suhtes täheldatavad tulemused?

Õhkkond, hakkamasaamine, rõõmutunne, muu?

Õppijate ootustest lähtuv hindamine.

Kuidas saaks õppija hinnata kursuse tulemusi, kui ta ei ole võimeline kasutama samu meetodeid, kui teised õppijad? - Tekst – fotod – joonistused – tehniliste abivahendite poolt pakutav tugi nagu suhtlustahvlid, trükitud materjalid ja kleepsud, suhtluseks mõeldud tahvelarvutid?

dof